Almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo, para anuncios y contenido personalizados, medición de anuncios y del contenido e información sobre el público, así como para desarrollar y mejorar productos.
Con su permiso, podemos utilizar datos de localización geográfica precisa e identificación mediante las características de dispositivos. Puede hacer clic para otorgarnos su consentimiento a nosotros para que llevemos a cabo el procesamiento previamente descrito. De forma alternativa, puede acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar o negar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán en toda la web. Más información.

Reducir
  • Inalte - Ir a la pagina de inicio - Inalte
  • Inalte - Ver mapa web - Inalte
  • Inalte - Contactar con Inalte - Inalte
  • Inalte - Ir al webmail - Inalte
  • Inalte - Agregar a favoritos - Inalte
  • Inalte - Síganos en Facebook
  • Inalte - Síganos en Twitter
  • Inalte - Nuestro canal en Youtube

Idioma:

Imagen de sección

LOPD

INGENIERIA E  INSTALACIONES INALTE, S.L.L.
C.I.F.:B-63852461
DADES REGISTRALS: Inscrita en el Registre mercantil, de Barcelona,
Tom 37774 , foli 42, full B311993,Inscripció 1
TELÈFON FIX DE CONTACTE: 934 200 616
TELÈFON MÒBIL DE CONTACTE: 677 358 548
CORREU ELECTRÒNIC: info@inalte.es

El present Avís Legal regula l'accés i ús dels diversos continguts i informació inclosos o accessibles a través del lloc web www.inalte.es, titularitat de INALTE.

Per la mera utilització del lloc web vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com a les condicions particulars que, si escau, regeixin.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

1. L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web així com els continguts, serveis i información vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquest Avís Legal, devent, així mateix, abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web dels continguts del mateix, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de INALTE, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Més en particular, però sense que aquesta enumeració límiti  l'abast general de  l'obligació amatent en el paràgraf anterior, l'usuari s'obliga en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, a:

a) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d'ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de INALTE, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d'altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament del mateix.

b) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix.

c) No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de INALTE, dels seus proveïdors o de tercers.

d) No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins comercials, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

2. L'usuari reconeix que tots els elements del lloc web, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel•lectual i industrial de la pròpia INALTE o de tercers.

3. Tret que fos autoritzat per INALTE o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realizar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

4. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització del lloc web únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

5. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel•lectual, industrial o qualsevol altre) de INALTE o dels tercers que figurin en el lloc web i en els continguts oferts a través d'ell.

6. Així mateix, l'usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevols dispositius tècnics establerts per INALTE o per tercers, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

COMUNICACIONS

7. L'usuari consenteix que INALTE pugui dirigir-li comunicacions comercials referides als seus productes o serveis, bé per correu electrònic, per correu postal o per qualsevol altre mitjà, podent sol•licitar en qualsevol moment el cessament en l'enviament d'aquestes comunicacions. Per a això, així com per a realitzar qualsevol altre tipus de consulta o comentari, l'usuari podrà dirigir-se a INALTE a l'adreça de correu de la companyia.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

8. INALTE es compromet a portar a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, INALTE no pot garantir que el lloc web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa forma, INALTE no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l'usuari.

9. INALTE actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per a evitar la presencia en el lloc web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l'absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

10. INALTE no controla, ni fa propis, ni garanteix l'exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. D'igual forma, no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

11. INALTE no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l'usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d'enllaç (“links”) des del lloc web. INALTE no controla el contingut d'aquests llocs web ni oferix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència responsabilitat alguna pels mateixos.

RESOLUCIÓ

12. Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, INALTE podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l'usuari, interrompent el seu accés al lloc web o als seus corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin d'aplicació.

© Inalte C/ Santa Matilde 21 - 08031 Barcelona Telefono: 662 442 225 LOPD   Política de Cookies

Este Sitio es Seguro